آبی فایروایر W آیکون

Blue Firewire W icon
هنرمند: Esxxi.me (Available for custom work)
بسته های آیکون: Hyper Realistic HD (131 icons)
مجوز: CC Attribution-Noncommercial-No Derivate 4.0
استفاده تجاری: مجاز (Payment required -> Visit artist website for details).
دانلود PNG دانلود ICO دانلود ICNS

دانلود اندازه های دیگر از این آیکون

128×128 48×48 32×32 16×16

گرافیت iDisk و W آیکون
گرافیت آی پاد B آیکون