رواندا نماد

Rwanda icon
هنرمند: Custom Icon Design (Available for custom work)
بسته های آیکون: iPhone Map Flag (230 icons)
مجوز: رایگان برای استفاده غیر تجاری.
استفاده تجاری: خرید مجوز تجاری در اینجا: http://www.customicondesign.com/free-icon/country-flag-icon-set-for-iphone-map
دانلود PNG دانلود ICO دانلود ICNS

دانلود اندازه های دیگر از این آیکون

128×128 64×64 48 32 24 16

روسیه آیکون
سنت بارتلمی نماد